Teknik Danışmanlık

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma danışmanı, bir işletme için daha düşük maliyet, yüksek verimlilik, yüksek hız ve sürdürülebilirlik adına vazgeçilmez olan ‘tüzel bir varlığın faaliyetlerinin insan faktörüne bağlı olmaksızın sürdürebilmesinin ve geliştirebilmesinin sağlanabilmesi için yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması süreci’nde işletme yönetimine danışmanlık hizmeti sunar.
Danışmanlık Paketi - 1
 • İşletmenin temel amaçları, vizyonu ve misyonunun belirlenmesi
 • İşletmenin mevcut yönetim yapısının analizi
 • Etik kurallarla birlikte disiplin ve ödül yönetmeliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 6 gündür.
Danışmanlık Paketi - 2
 • Yapılan analizler çerçevesinde işletme değerini artırıcı ve işleyişine uygun yönetim mekanizmalarının belirlenmesi ve geliştirilmesi
 • Organizasyonda yer alan birimlerin ve bu birimlerde görev alan kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • İşletmede, çalışanlar arası ve birimler arası dengenin sürdürülebilirliğine yönelik adil, dengeli ve performansa dayalı bir ücret/maaş sistemi için iş ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
 • Etkin yönetsel ve mali denetim sisteminin kurulması
 • Sürekli bilgi akışı sağlayan bilgi sisteminin kurulması konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 9 gündür.

Pazarlama ve Satış Danışmanlığı

Pazarlama ve satış danışmanı, bir ürünü, hizmeti veya fikri piyasaya sunmak ve tanıtmak için entegre pazarlama kampanyalarına katkıda bulunup bunların geliştirilmesinde şirket yönetimine danışmanlık hizmeti sunar.
Danışmanlık Paketi - 1
 • Halihazırdaki ve potansiyel müşterileri tanımak için araştırmaların yürütülmesi
 • Pazarlama materyallerinin hazırlanmasında ve uygulamasında kurum içi ve dışı faaliyetlerin yürütülmesi
 • Satış, gelir ve gider raporlarının ve gerçekçi tahminlerin raporlanarak geri bildirimlerin firma yönetimine sunulması
 • Müşteri veri tabanlarının oluşturulması, korunması ve güncellenmesi konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 5 gündür.
Danışmanlık Paketi - 2
 • Firmanın ürün ya da markaları ile ilgili pazar (sektör, üreticiler ve müşteriler) araştırmaları yürüterek bir pazarlama stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Pazarlama bütçesinin oluşturulması, yönetimi ve denetlenmesi
 • Pazarlama ve satış stratejisine uygun olarak her platformda (geleneksel (yüz yüze ve her türlü medya ortamı) ve dijital) reklam, doğrudan pazarlama ve kampanyalar
 • Belirlenen satış hedeflerine ulaşmak için etkili bir şekilde satış ve tanıtım programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi
 • Satış rakamlarındaki artışı sürekli kılabilmek için etkili satış öncesi, satış esnası ve sonrası için planlanmalarındüzenlenmesi ve yürütülmesi
 • Pazarlama performansını izlemek için raporların hazırlanması konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 7 gündür.

FSMH Danışmanlığı

Fikri ve sınai mülkiyet hakları danışmanı, kuruluşun fikri ve sınai mülkiyet portföyünü denetlemek ve yönetmek; şirket haklarının ve yükümlülüklerinin doğru ve kapsamlı bir şekilde ifade edilmesini sağlamak için yönetime danışmanlık hizmeti verir.
Danışmanlık Paketi - 1
 • Şirketin fikri mülkiyeti ile ilgili önemli kurumsal belgelerin gözden geçirilmesi ve hazırlanması
 • Şirkete fikri mülkiyet güncellemeleri ve uygun olduğunda özetler sunarak patent faaliyetlerinin teşviki
 • Şirket çalışanlarına ticari markaların uygun kullanımı ve üçüncü taraf hüküm ve koşullarının gözden geçirilmesi konusunda rehberlik edilmesi konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 5 gündür.
Danışmanlık Paketi - 2
 • Şirketin mülkiyet hakları konusunda yönetime yasal tavsiye oluşturulması
 • Fikri mülkiyet konularını içeren davalarda dava süreci
 • Şirketin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için ihlallerin izlenilmesine ve ticari markalarının uygun olmayan şekilde nerelerde kullanıldığının tespit ve incelenmesi
 • İzleme bildirimlerinin incelenmesi ve kanıtların toplanması da dahil olmak üzere ticari marka muhalefet ve iptal işlemlerinin yönetilmesi
 • Yeni oluşturulabilecek ticari marka seçimi ve onaylanması konusunda yasal rehberlik sağlanması konularında teknik danışmanlık hizmetleri
 • verir.
 • Hizmet süresi: minimum 8 gündür.

İş Geliştirme Danışmanlığı

İş geliştirme danışmanı, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve firma büyüme stratejisinin oluşturulmasında firma yönetimine yardımcı olur. Uygun pazarlarda dikkatli stratejik planlama ve konumlandırma yoluyla karlılığı artırmak ve/veya bir şekilde iş, pozisyon veya şirket imajının geliştirmesi için danışmanlık hizmeti verir.
Danışmanlık Paketi - 1
 • İşletmenin çalışma şeklini geliştirmenin yollarının araştırılması
 • Potansiyel müşteri portföyü geliştirilmesi
 • İş dünyasındaki trend ve değişikliklerin izlenip raporlanması konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 5 gündür.
Danışmanlık Paketi - 2
 • Yeni pazarlar, büyüme alanları, trendler, müşteriler, ürünler ve hizmetler dahil yeni iş fırsatlarının tanımlanması
 • Müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenip anlaşılması ve bunların nasıl karşılanacağıyla ilgili bir planla etkin cevap oluşturulması
 • Şirket çalışanlarının performans değerlendirmelerine istinaden gerektiğinde değişiklik ihtiyacının nasıl yürütüleceği
 • Operasyonel değişiklikleri uygulamak için gerekli planlamanın yapılması
 • İşletmenin ürün (hizmetlerinin), amaç ve hedeflerinin incelenip, en iyi şekilde anlaşılması ve bunların işletme yönetici ve çalışanlarına aktarılması
 • Hizmet süresi: minimum 7 gündür.

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Risk yönetimi danışmanı, işletmelere şirketin karlılığı veya varlığına ilişkin olası riskler konusunda danışmanlık yapar. Tehditleri belirler ve değerlendirir; riskin nasıl önleneceği, azaltılacağı veya aktarılacağına dair şirket yönetimine olası çözüm önerilerinde bulunur.
Danışmanlık Paketi - 1
 • İşletme yöneticilerine risk raporlamalarının önemini açıklayarak, en önemli riskleri anlamaları ve işle ilgili risklerin farkında olmaları
 • İşletmeyi etkileyen risklerin tanımlanması ve tahmin edilmesinin yanı sıra risklerin analiz edilmesini içeren risk değerlendirmesi
 • Sigorta satın almak; finansal, sağlık, güvenlik, vb. önlemleri uygulamak; riskleri sınırlandırmak ve işlerin yanlış gitmesi durumunda hazırlıklı olmak için iş sürekliliği planları yapmak gibi süreçler
 • Şirket içinde risk bilincinin oluşturulması için personele eğitim ve öğretim desteği sağlanması konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 5 gündür.
Danışmanlık Paketi - 2
 • İşletme için genel bir risk yönetimi sürecinin planlanması, tasarlanması ve uygulanması
 • İşletmenin risk iştahının, yani kabul etmeye hazır oldukları risk düzeyinin belirlenmesi ve ölçülmesi
 • İç ve dış denetçilerle irtibat kurmak da dahil olmak üzere, denetimlere ve standartlara uygunluk kontrollerinin sağlanması konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
 • Hizmet süresi: minimum 8 gündür.
Sivas Web Tasarım
Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.